Old Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

O nás

Pavel Nepustil, Ph. D.

Pavel Nepustil, Ph. D.Psycholog, konzultant a supervizor se specifickým zájmem o oblast užívání drog, závislostí, duševního zdraví a zotavení.

Vzdělání v sociální práci získal na VOŠ Sociální v Prachaticích, psychologii vystudoval na FF MU v Brně a doktorát v sociální psychologii získal na FSS MU taktéž v Brně. Mezi lety 2003 a 2013 pracoval jako sociální pracovník a terapeut v neziskové organizaci Podané ruce v Brně s uživateli drog, závislými a jejich rodinami.

Intenzivně se zajímá o kolaborativní a dialogické přístupy v práci s lidmi, v roce 2008 jako stipendista Fulbrightovy komise strávil 4 měsíce v Houston Galveston Institute (USA) u dr. Harlene Anderson a přeložil její knihu (Konverzace, jazyk a jejich možnosti) do češtiny. Spoluzakládal Spolek Narativ, který se věnuje rozvoji kolaborativní a dialogické praxe, v rámci činnosti spolku vede zejména vzdělávací aktivity, v současnosti dva roční intenzivní programy – Možnosti dialogu a Trénink v Otevřeném dialogu. Od roku 2018 je také frekventantem mezinárodního vzdělávacího programu pro školitele a supervizory v přístupu Otevřený dialog v Helsinkách pod vedením prof. Jaakka Seikkuly.

 

Je autorem knihy Bez léčby to jde, která zachycuje příběhy přirozeného zotavení z dlouhodobého užívání pervitinu, dále potom editoval publikace Kolaborativní praxe pro studenty psychologie a Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek. Příležitostně publikuje v českých i zahraničních časopisech.

 

Kontakty

tel.: +420 777 916 280
e-mail: nepustil@narativ.cz
osobní web: nepustil.narativ.cz

 

Vzdělání

 

9/2006 – 6/2013, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
Sociální psychologie (Ph.D.)                       

9/2001 – 6/2006, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Psychologie (Mgr.)                       

9/1999 – 6/2001, Vyšší odborná škola sociální, Prachatice
Sociální práce (DiS.)

 

Zaměstnání

 

08/2013 – dosud, OSVČ

terapeutická praxe pro jednotlivce, páry i rodiny

supervizní praxe pro pracovní týmy sociálních služeb, pro organizace i pro jednotlivce

lektorská a konzultační praxe

 

12/2014 – 11/2015, Ministerstvo práce a sociálních věcí
odborný metodik projektu „Systémová podpora profesionalizace sociální práce“

 

3/2014 – 12/2014, Anima-terapie
terapeutická práce s rodinami v péči OSPOD

 

8/2003 – 9/2013, Sdružení Podané ruce, o.s.
sociální pracovník, case manager, psycholog, vedoucí a koordinátor projektů – odborné a metodické vedení týmu Poradenské centrum, Přechodové byty, Kontaktní centrum

 

 

Výcviky a kurzy

 

04/06/2018 – 02/2020 (probíhá)
Dialogic Partners & Department of Psychology University of Jyväskylä, Finsko

Dialogical approaches in couple and family therapy (supervizní výcvik)

(40 výcvikových dnů: 152 hodin teorie, 96 hodin supervize, 76 hodin sebezkušenosti)

 

21/04/2017 – 22/04/2017, Spolek Narativ, Brno
Radical Presence (workshop Sheila McNamee)

 

27/11/2015 – 28/11/2015, Spolek Narativ, Brno
Kolaborativní praxe ve školách a dalších vzdělávacích kontextech (workshop Sylvia London)

 

05/04/2013 – 06/04/2013, Spolek Narativ, Brno
The Art and Practice of Collaboration in Organizations, Businesses and Community Agencies (workshop Harlene Anderson)

 

01/02/2013 – 02/02/2013, Spolek Narativ, Brno
Open Dialogue: New paradigm in the Mental Health Care (workshop Jaakko Seikkula)

 

14/01/2013 – 19/01/2013, In Dialogue, Dánsko
Dissolving Conficts in Communities (týdenní workshop)

 

07/08/2009 – 23/08/2009, European Society for Social Drug Research, Amsterdam, Holandsko
ESSD Summer School (letní škola kvalitativního výzkumu v drogové oblasti)

 

20/08/2008 – 31/08/2008, Houston Galveston Institute, USA
Supervision refreshment course with Harlene Anderson, Ph.D.

 

14/06/2008 – 20/06/2008, Playa del Carmen, Mexico
International Summer Institute & Pre-Institute (letní škola kolaborativní praxe v terapii, vzdělávání, supervizi a výzkumu)

 

10/2003 – 10/2007, Institut systemické zkušenosti, Praha
„Umění terapie“ (komplexní 750-ti hodinový psychoterapeutický výcvik)

 

2/2004 – 2/2005, Sdružení Podané ruce, o.s., Brno
„Motivační rozhovory“ (120-ti hodinový sebezkušenostní výcvik)

 

 

Odborné stáže a studijní pobyty

 

5/2008 – 9/2008, Houston Galveston Institute, Houston, USA
Fulbright-Masaryk scholarship

 

9/2007 – 10/2007, University of Central Lancashire, Preston, Velká Británie
Community Engagement Model (výzkum na téma duševního zdraví mezi etnickými menšinami)

 

 

Výzkumné projekty

 

2007 – 2013, celá ČR
Transformace identity bývalých uživatelů nelegálních drog: disertační projekt. Řešitel: Pavel Nepustil. Školitel: Michal Miovský.

 

2008, celá ČR
Strategie pro ukončení užívání pervitinu bez odborné pomoci. Řešitel: Pavel Nepustil. Zadavatel: MARISA. (2008)

 

2006 – 2007, Brno
Problémové užívání nelegálních drog mezi migranty v Brně a okolí. Řešitelé: Pavel Nepustil, Svatava Zajdáková, Eva Šlesingerová. Zadavatel: MARISA. (2006-2007)

 

 

Lektorská činnost

 

Od 2016, NARATIV

Úvod do teorie a praxe Otevřeného dialogu

Základní výcvik v Otevřeném dialogu

 

od 2014, SEDUCA, ČR

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Komunikace v sociálních službách

 

od 2014, EDUPOL, ČR

Komunikace s klienty užívajícími návykové látky (1-denní kurz)

Case Management v sociální práci (1-denní kurz)

 

od 2013, EDUCO, ČR

„Narativita a dialog v mediaci“, „Case Management v sociálních službách“, „Práce s nemotivovaným klientem“ (1-2 denní kurzy)
2013, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

„Systém služeb v oblasti závislostí“, „Case Management“ (obor: sociálně patologické jevy)

 

od 2011, Sdružení Podané ruce, I.E.S.

„Case Management při práci s marginalizovanými skupinami“ (2-denní kurz)

„Case Management v ČR“ (každoroční semináře o case managementu v pomáhajících profesích)

„Práce se specifickými skupinami klientů v drogových službách“

 

od 2011, Spolek Narativ, Brno

„Možnosti dialogu“ (certifikovaný vzdělávací program v kolaborativním přístupu)

 

od 2011 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno

„Psychoterapeutické praktikum: postmoderní perspektiva“ (semestrální kurz pro studenty denního Mgr. studia „Psychoterapeutických studií“)

 

12/6/10 – 17/6/10 Kanankil Institute, Merida, Mexiko
„Addiction: questions of identity and self“ (blokový 20-hodinový kurz pro studenty Mgr. studia „Psychoterapie“)

 

10/6/09 London, Velká Británie
„Diversity and Cultural Awareness“ (seminář v rámci specializovaného výcviku pro Hackney drug and alcohol action team)

 

Jaro 2009, 2010, 2011 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno
„Kvalitativní metodologie v psychologickém výzkumu“ (přednáška Kooperativní a kolaborativní výzkum v rámci semestrálního kurzu pro Bc. resp. Mgr. studium „Psychologie“)

 

 

Publikační činnost

 

Mudry, T., Nepustil, P., & Ness, O. (2018). The Relational Essence of Natural Recovery: Natural Recovery as Relational Practice. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-15.

Nepustil, P. (2014). Bez léčby to jde: proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci. Brno: MUNI Press. 

Nepustil, P., Borges, C. (2014). Renouncing Methamphetamine: A Relational Perspective. International Journal of Collaborative Practices. 

Novotná,K, Nepustil, P. et al (2013). Kolaborativní praxe pro studenty psychologie a psychoterapie. Brno: Masaryk University. 

Nepustil, P., Szotáková, M. et al. (2013). Case Management se zotavujícími se uživateli návykových látek. Praha: Úřad vlády. 

Balasova, J., Cerny, J., Nepustil, P., Novotna. K., Chaveste, R., Lopéz, M. (2013) Closeness Never Too Close: The Challenges and Dilemmas of working across two cultures, Journal of collaborative practices. 4(1), 2013:93-109. 

Nepustil, P. (2013). Proces změny po ukončení dlouhodobého užívání pervitinu bez odborné pomoci. Brno: Disertační práce. Masarykova univerzita. 

Nepustil, P., Pančocha, K., Frišaufová, M., Kalivodová, R. a Bártová, A. (2012). Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám. Situace v ČR: Analýza informačních zdrojů. Praha: Úřad vlády ČR 

Nepustil, P. (2011). Případové vedení / case management ve světle postmoderního kolaborativního přístupu. Sociální práce / Sociálna práca, 1/11, s. 74-80. ISSN 1213-6204 

Nepustil, P. (2011). Identita sypaná pervitinem. Psychologie Dnes, 9/17, s. 54-57. 

Nepustil, P. (2009). Spolupracující přístupy ve výzkumné praxi. In M. Šucha, M. Charvát, V. Řehan (Eds.). Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII: sborník z konference. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-2374-6 

Nepustil, P. (2009). Psychoterapeutické konverzace: obrat ke vzájemné spolupráci. Psychologie Dnes, 12/15, s. 44-47. 

Nepustil, P., Novotná, K. (2009). Vstříc novým příběhům. Psychoterapie, 3-4/3, s. 241-245. 

Nepustil, P. (2009). Společná práce: rozhovor s Harlene Andersonovou. Psychoterapie, 1/3, s. 13-20 

Nepustil, P. (2009). Jde to i bez léčby: Proces transformace identity po ukončení dlouhodobého užívání pervitinu. Adiktologie, 9 Suppl., 34-42. ISSN 1213-3841 

Nepustil, P., Zajdáková, S., Šlesingerová, E. (2007). Problémové užívání nelegálních drog mezi migranty v Brně a okolí: závěrečná zpráva z výzkumu. Brno: FSS, MU

Nepustil, P. (2008). Postmoderní krajina pod mexickým nebem. Psychoterapie, 2, 3-4. 

Nepustil, P. (2007). Zapojování členů zkoumaných skupin do výzkumného procesu: Community Engagement Model. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VI: sborník z konference. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-1813-1; ISSN 1214-3251 

Nepustil, P. (2007). Jaké barvy má duševní zdraví? Psychoterapie, 1, 3-4, s. 234-236.

 

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 15.-16. 12. 2022 (vždy 9:00 – 16:30), 16 výukových hodin
Cena: 3.300,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Video

Embedded thumbnail for Video number 02

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.