Old Narativ.cz | web pro postmoderní směry v terapii a poradenství

Aktuality

Just therapy

Just TherapyJust therapy (dále jen JT) je přístup, který se v poslední dekádě rozvíjí na Novém Zélandu v The Family center ve Wellingtonu. V jeho ústředí figuruje velká pozornost věnovaná širším kulturním, genderovým, sociálním, ekonomickým, psychologickým a spirituálním kontextům, které leží v pozadí problémů, se kterými lidé přicházejí do terapie. Pojem „JUST“ pak vznikl ze dvou důvodů. Tím prvním je odkaz na sociální spravedlnost (social justice) a rovnost (equity). Zastánci JT vychází ze zkušenosti, že mnoho psychických problémů vzniklo v důsledku kulturní marginalizace, zneužívání, rasismu a dalších externích faktorů. Odkazují se tak i k mnohým studiím, které zkoumají např. spojitost mezi nízkopříjmovostí rodin, jejich nerovným postavením ve společnosti a jejich fyzickým a psychickým zdravím. Druhým důvodem pro zavedení pojmu JUST je zaměření se na identifikaci základních elementů v terapii. JT se snaží být pouze (just) terapií, tedy bez nánosů, výstřelků a omezení, které mohou vznikat v důsledku profesionalizace přístupů nebo jejich kulturního zkreslení. V tomto vymezení nejsou zastánci JT příliš konkrétní a odkazují se na terapii a sociální vědy vytvořené mainstreamovou (často západní) kulturou jako na celek. V každém případě upozorňují, že JUST neznamená rozředění, ale naopak destilaci terapeutických znalostí a kompetencí.

Just therapy

 Zrod JT probíhal v multikulturním týmu, kde se nacházeli Maorové, Samoánci a Evropané s různou úrovní vzdělání a profesní orientace. To, z čeho na začátku vycházeli, by se dalo definovat v 5 bodech

- Široké znalosti z oblasti sociálních věd

-Propojení s tradicí léčení a s chápáním procesu zdravého vztahu na úrovni třech kultur, ze kterých tým pocházel

-Odlišné mužské a ženské životní zkušenosti 

-Sdílený závazek ve snaze o sociální spravedlnost a potírání rasismu, sexismu a kulturního útlaku

-Víra ve spiritualitu, která zahrnuje posvátnost lidských příběhů, zejména tváří v tvář bolesti 

Ve své několikaleté práci v rodinném centru si všimli, že rodiny, které k nim chodí, identifikují zdroj svých problémů v externích důodech (nezaměstnanost, špatné bydlení apod.) Tyto podmínky, vyloučení ve společnosti a další faktory, rodiny vnímají jako stresující, což je otvírá dalším problémům v oblasti duševního zdraví. 

Pracovníci z Family center se na problémy oblasti duševního zdraví snažili nejdříve dívat optikou rodinné terapie, tedy jako na symptomy rodinného systému. Po nějaké době ale zjistili, že to, s čím pracují, jsou spíše symptomy chudoby, rasismu nebo nerovnosti v oblasti ekonomických a sociálních zdrojů ve společnosti.  

Na základě tohoto zjištění začali revidovat i techniky, způsoby a hlavně hodnotové východiska své práce. V pozadí JT tak stojí poměrně značná kritika a vymezení se vůči tradičnímu chápání pomoci potřebným a psychicky nemocným. Díky této dekonstrukci modernistických přístupů, akcentaci lokálního vědění a sociálně konstrukcionistickým teoriím o povaze psychických problémů lze směle JT řadit mezi postmoderní směry.  

Jednou z jejich argumentačních linií je např. to, že terapeutické školy a ostatní pomáhající přístupy v oblasti sociální práce byly vytvořeny střední „bílou“ třídou, pro kterou taky dobře fungují. Aplikace na úrovni marginalizovaných skupin už ale pokulhává. Just terapeuti v tom spatřují distribuci hodnot, která pro tyto skupiny mnohdy není vlastní - jako je důraz na seberealizaci, vysoké sebehodnocení, individuální naplnění života a opomíjení sociálních a ekonomických podmínek, ve kterých lidé s problémy žijí. Výsledkem pak může být to, že terapie vede lidi k tomu, aby se adaptovali na nerovnost nebo nespravedlnost, které jsou vystaveni. 

Just terapeuti vyzývají k tomu, aby se v terapii vycházelo z toho, v jakých podmínkách lidé žijí, jaké hodnoty preferují. Úkolem pro terapeuty a ostatní pomáhající pracovníky je zohlednit i hodnoty, které vycházejí z chápání sebe sama v rámci lokální komunity nebo širší rodiny spíše než ty, akcentující individuální spokojenost a prospěch.  Tímto apelem a předchozím apelem na sociální spravedlnost překračuje JT tradičně chápané hranice terapie a působí i jako sociální hnutí s jasně deklarovanými hodnotami a cíli. 

Konkrétněji se můžete o historii Just therapy dočíst zde.

Koho by zajímal podrobnější vhled do práce s nízkopříjmovými rodinami, může otevřít tento dokument.

Definice Just therapy na stránkách The Family Center.

Nepřehlédněte

Úvod do teorie a praxe otevřeného dialogu

 

Spolek Narativ pořádá

ÚVOD DO TEORIE A PRAXE OTEVŘENÉHO DIALOGU

Termín: 15.-16. 12. 2022 (vždy 9:00 – 16:30), 16 výukových hodin
Cena: 3.300,- Kč

více informací zde..

Tuto novinku jsme Vám přinesli už před několika týdny, nyní je však možnost přispět jednodušší. Stačí kliknout na Donate tlačítko a rozhodnout se, jakou částkou byste rádi přispěli. Děkujeme všem, kdo se takto rozhodnou. A kdybyste potřebovali vědět víc, zde je i krátké video a samozřejmě všechny odkazy na videa z našich workshopů.

Užijte je ve zdraví!

Pohádka: Jak šla videa od Narativu do světa

Video

Embedded thumbnail for Jaakko Seikkula: Otevřený dialog: Nové paradigma v péči o duševní zdraví

Newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.
Network for Dialogical PracticesOtevřený dialog

Vyhledávání

CAPTCHA
ochrana proti spamu
Vyplňte prázdné pole.